Historia Inmediata


Intifada Palestina

 
[Nota: por desgracia tenemos que dar un nuevo impulso al debate de Historia Inmediata sobre o conflicto palestino-israelí iniciado el 6 de noviembre de 2000 por Ricardo Lanutti de la Universidad de Luján, Argentina. C.B.]

 
Amigos Carlos e Israel¡

 
 Diante dos acontecementos que esta a ocurrir en Gaza e dentro do ciclo de intervencións realativas a "Historia Inmediata", atrévome a suxerir a apertura dun Debate sobre o papel dos historiadores na problematica de Oriente Próximo, particularmente o conflito entre palestinos e Israelitas. Este debate deberia facerse  en virtude das fontes e documentos obxectivos mais que sobre opinións mediatizadas desde perspectivas ideolóxicas.  En primeiro lugar creo que deberiamos ter en conta o feito de que, no lugar que hoxe ocupa o estado de Israel existía unha poboación palestina, gran parte da cal (mais de 4 millóns de individuos)esta exiliada forzosamente da súa terra( Un dos dereitos fundamentais do home, proclamados fai 50 é o dereito a pusuir unha patria), mentres que aínda hoxe esta asentado xentes doutros paises nos territorios a eles ususrpados. En segundo lugar, deberíamos ter en conta que a poboación palestina dos territorios ocupados, ou semiocupados polos israelitas viven en condicións dun campo de concentración ós que se lles nengan  os mais basicos
dereitos elementais dun ser humano (Casa, destruidas se protesta; dereitos de desprazamento e traballo; dereitos de constuir ou reparar o domicilio familiar, expropiacións arbitrarias, e a propoia vida. Véxase neste senso os axustiamentos  extraxudiciales) En terceiro lugar a existencia dun gran campo de concentración en Gaza que, coma o gueto de Varsovia, é arrasado diante das actividades militares absolutamente inofensivas para o potencial bélico de Israel dos palestinos en protesta polo peche das súas fronteiras( Non poden pescar mais ala dos 300 metros da costa, nin sair a traballar e, como no resto de Pelestina se saen, non poden entrar de novo condenadoos
ó exlio) En cuarto e último lugar reflexionar como este feito absolutamente aberrante, que se ben repetindo desde fai 50 anos, é permitido pola Comunidade Internacional, mirando para outro lado ou xustifiando a unha parte chamando terrorista a outra (Hamas) que gañou
as elección por mais do 65 % do censo, sengundo datos occidentais. ¿Ã? o mesmo que as xerarquías eclesiasticas, e a opinión pública alemanda, facían cando xudeos, xitanos invalidos e disidentes políticos eran sitematicamente eliminados na Alemania Nazi? Ata que punto é culpa dos historidaores, non saber difundir que antes de 1917 a poboación xudea en Palestina era inferior ó 10% do total do territorio, mentres que os que estaban alí, ou estan mortos, ou no exilio, ou en campos de refuxiados e/ou en espazos coma Gaza que que mais ben semella un campo de concentración fronte a unha exigua minoria , moi controlada, no estado de Israel Os historiadores no podemos propoñer solucións porque estas son futuro pero si podemos ofrecer datos obxectivos e debates sobre a súa relevancia capaces de xerar puntos de vista mais equlibrados en virtude de feitosobxectivos que non deberain ser obviados como o feito da ignorancia sitematica por parte do estdo xudeo das resolucións internacionais. Este é o meu punto de vista. Creo que é de moita actualidade. Polo meu traballo, sei que, alomenso nos medios nos que me movo, grandes e pequenso medianamente informados, estan escandalizados. Non debemos calar. O derieto a vida é de todos e, o feito de que algúns neguen este dereito, ningún estado ou organización ten dereito algún a que paguen as consecuencias. A coartada da guerra é unha obscenidade.  O que ralmente existe é un matón que lle esta peqganto a un invñaido  cada vez que este protesta ou intenta defenderse

 
José Francisco Correa
Profesor e catedratico de historia no Ensino Secundario( IES Breamo, A Coruña) e
doutor en Historia Medieval

 
Traducción al castellano:

 

 
Amigos Carlos e Israel¡

 
Delante de los acontecimientos que esta la ocurrir en Gaza y dentro del ciclo de intervenciones realativas la "Historia Inmediata", me atrevo a sugerir la apertura de un Debate sobre el papel de los historiadores en la problematica de Oriente Próximo, particularmente el conflicto entre palestinos e Israelitas. Este debate deberia hacerse en virtud de las fuentes y documentos objetivos mas que sobre opiniones mediatizadas desde perspectivas ideológicas. En primero lugar creo que deberíamos tener en cuenta el hecho de que, en el lugar que hoy ocupa el estado de Israel existía una población palestina, gran parte de la cual (mas de 4 millones de individuos)esta exiliada forzosamente de su tierra( Uno de los derechos fundamentales del hombre, proclamados hace 50 es el derecho a pusuir una patria), mientras que aún hoy esta asentado gentes de otros paises en los territorios la ellos ususrpados. En segundo lugar, deberíamos tener en cuenta que la población palestina de los territorios ocupados, o semiocupados por los israelitas viven en condiciones de un campo de concentración a los que se les nengan los mas basicos derechos elementales de un ser humano (Casa, destruidas se protesta; derechos de desplazamiento y trabajo; derechos de constuir o reparar el domicilio familiar, expropiaciones arbitrarias, y la propoia vida. Se vea en este sentido los axustiamentos extraxudiciales) En tercero lugar a existencia de un gran campo de concentración en Gaza que, como el gueto de Varsovia, es arrasado delante de las actividades militares absolutamente inofensivas para el potencial bélico de Israel de los palestinos en protesta lo pones cierre de sus fronteras( No pueden pescar mas hala de los 300 metros de la costa, ni sair a trabajar y, como en el resto de Pelestina se salen, no pueden entrar de joven condenadoos al exlio) En cuarto y último lugar reflexionar como este hecho absolutamente aberrante, que se bien repitiendo desde hace 50 años, es permitido por la Comunidad Internacional, mirando para otro lado o xustifiando la una parte llamando terrorista la otra (Me las ha) que ganó las elección por madres del 65 % del censo, sengundo datos occidentales. ¿Ã? el incluso que las jerarquías eclesiasticas, y la opinión pública alemanda, facían cuando xudeos, gitanos invalidos y disidentes políticos eran sitematicamente eliminados en la Alemania Nazi? Hasta que punto es culpa de los historidaores, no saber difundir que antes de 1917 la población xudea en Palestina era inferior al 10% del total del territorio, mientras que los que estaban allí, o estan muertos, o en el exilio, o en campos de refugiados y/o en espacios como Gaza qué que mas bien semeja un campo de concentración frente a una exigua minoria , muy controlada, en el estado de Israel Los historiadores en el podemos proponer soluciones porque estas son futuro pero sí podemos ofrecer datos objetivos y debates sobre su relevancia capaces de generar puntos de vista mas equlibrados en virtud de feitosobxectivos que no deberain ser obviados como el hecho de la ignorancia sitematica por parte del estdo xudeo de las resoluciones internacionales. Este es mi punto de vista. Creo que es de mucha actualidad. Lo pones mi trabajo, sé que, alomenso nos medios en los que me muevo, grandes y pequenso medianamente informados, estan escandalizados. No debemos callar. El derieto a vida es de todos y, el hecho de que algunos nieguen este derecho, ningún estado u organización tiene derecho alguno la que paguen las consecuencias. La coartada de la guerra es una obscenidade. El que ralmente existe es un matón que le esta peqganto a uno invñaido cada vez que este protesta o intenta defenderse

 
José Francisco Correa
Profesor y catedratico de historia en la Enseñanza Secundaria( IES Breamo, A Coruñla) y doctor
en Historia Medieval

 


 

 


Volver